ملیسا فورلونگ یک اپیدمیولوژیست محیطی در دانشگاه آریزونا در آمریکا و نویسنده این مطالعه گفت: فعالیت بدنی با بهبود نشانگرهای سلامت مغز در مناطقی که آلودگی هوا کمتر است، مرتبط است اما برخی اثرات مفید فعالیت بدنی در مناطقی که میزان آلودگی هوای زیادی دارند، از بین می رود.

محققان برای این مطالعه نشانگرهای خاصی از سلامت مغز، از جمله میزان ماده خاکستری - که هرچه بیشتر باشد، مغز سالم تر است و ضایعات در ماده سفید مغز که نشانه آسیب است، مقایسه کردند.

آنها همچنین سطح فعالیت بدنی هشت هزار و ۶۰۰ نفر را در انگلیس که میانگین سنی ۵۶ سال داشتند و میزان قرار گرفتن آنها را در معرض آلودگی هوا از جمله دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق موجود در هوا  ارزیابی کردند.

محققان پس از تنظیم سن، جنس و سایر عوامل، متوجه شدند که ورزش سنگین ضایعات ماده سفید را در میان افرادی که در مناطقی با آلودگی هوا کم ورزش می‌کنند کاهش می‌دهد، اما نه در میان افرادی که در مکان‌هایی با آلودگی زیاد هوا ورزش سنگین داشتند.

این مطالعه همچنین نشان داد افرادی که بیشترین میزان ورزش سنگین را انجام می دادند نسبت به افرادی که ورزش سنگین انجام نمی دادند، ماده خاکستری بیشتری داشتند - ۸۰۰ سانتی متر مکعب در مقابل ۷۹۰ سانتی متر مکعب. همچنین قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا تأثیر فعالیت بدنی را بر حجم ماده خاکستری تغییر نداد.

فورلونگ اپیدمیولوژیست محیطی در دانشگاه آریزونا خاطرنشان کرد: یافته های مطالعه به این معنا نیست که افراد باید از ورزش اجتناب کنند.

وی در یک نشریه خبری گفت: به طور کلی، تأثیر آلودگی هوا بر سلامت مغز بسیار کم بود - تقریباً معادل نیمی از تأثیر یک سال پیری، در حالی که اثرات فعالیت بدنی سنگین بر سلامت مغز بسیار بیشتر و  تقریباً معادل سه سال جوان تر شدن بود.

منبع:صدآنلاین