کسانی که روزه می گیرند بهتر است هنگام افطار آب گرم بخورند تا معده شان پاکسازی شود