بیش فعالی کودکان معضلی است که خانواده را درگیر خود میکند. اکثر خانواده ها کودکان را از خوردن شکلات به دلیل بیش فعالی کودکان منع میکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بیش فعالی کودکان این مطلب را بخوانید.


در سال 1978 تحقیقاتی روی 265 کودک بیش فعال انجام شد که نشان داد سطح قند خون تمام این کودکان به طور غیرطبیعی پایین است. برخی متخصصان بر این باورند که سطح پایین قند خون این کودکان حاکی از آن است که کودکان پیش از حد مواد قندی مصرف کرده بودند و در زمان آزمایش در حالت افت قند قرار داشته اند.

با این حال تاکنون هیچ مطالعه دیگری نتوانسته ارتباطی میان مصرف قند و بیش فعالی پیدا کند. در سال 1995 مطالعه آنالیزی گسترده ای در این خصوص انجام شد که طی آن 23 پژوهش تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های این مطالعه، مصرف قند هیچ تأثیری بر 14 معیار رفتاری اصلی نمی گذارد.

والدینی که در جشن های تولد کودکان بیش فعال می بینند، مصرف کیک و شکلات را دلیل اصلی چنین رفتارهایی می دانند درحالی که بیش فعالی کودک می تواند به خاطر هیجان مهمانی باشد.