خبرنگار تبریزی مورد ضرب وشتم قرار گرفت. بینی خبرنگار تبریزی شکست. پلیس در حال بررسی پرونده خبرنگار تبریزی است.


به گزارش رکنا،جواد آقاجان نژاد خبرنگار تبریزی در گفتگو با خبرنگار رکنا در تبریز گفت: پس از خواندن نماز مغرب و عشا در مسجد و در حال سوار شدن بر خودرو توسط یک فرد مجهول الهویه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و باعث شکستگی از ناحیه بینی شدم پس از معاینه پزشکی در یکی از بیمارستان های شهر تبریز  نهایتا فردا پنجشنبه ۱۸ شهریور برای عمل شکستگی بینی به بیمارستان مراجعه میکنم.

 
 

ضرب و شتم خبرنگار (2)

فیلم این ضرب و شتم در پرونده جواد آقاجان نژاد موجود و در حال بررسی و در دستور کار آگاهان تبریز قرار گرفت تا ضارب  مجهول الهویه بزودی در چنگال قانون گرفتار شود.