با تصرف افغانستان بدست طالبان اشرف غنی این کشور را ترک کرد. مردم افغانستان از عملکرد دولت اشرف غنی رضایت نداشتند. اشرف غنی به تاجیکستان سفر کرد. 

بقایای به جا مانده از چمدان‌های پر از دلار در پارکینگ ارگ ریاست جمهوری افغانستان که در حال حاضر تحت تصرف طالبان است را ببینید.