یک مرکز واکسیناسیون در لانه جاسوسی سابق آمریکا افتتاح شد. واکسیناسیون توسط دانشجویان بسیجی علوم پزشکی تهران صورت می گیرد. این مرکز واکسیناسیون هر روز به عموم مراجعه کنندگان خدمات ارائه خواهد کرد.


مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی، شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۰ به طور رسمی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان لانه جاسوسی سابق آمریکا افتتاح شد. این مرکز که به همت سازمان بسیج دانشجویی کشور راه اندازی شده متشکل از دانشجویان بسیجی علوم پزشکی تهران است که روزانه ظرفیت ۲ تا ۱۰ هزار واکسیناسیون را خواهد داشت. لازم به ذکر است، این مرکز واکسیناسیون هر روز از ساعت ۸ الی ۱۴ خدمات واکسیناسیون را به عموم مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد.

سعید سجادی 
مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۱
تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۲
تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۳
تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۴
تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۵
تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۶
تزریق واکسن سینوفارم در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۷
تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۸
تزریق واکسن سینوفارم در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۹
تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۱۰
تزریق واکسن سینوفارم در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۱۱
تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۱۲
تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۱۳
تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۱۴
تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان ۱۵
تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون شهید کسری اسماعیلی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان