رعایت نکاتی مهم از قبیل دور انداختن ماسک بهداشتی که با عرق مرطوب شده را در فیلم زیر، مشاهده می‌کنید.