فیلمی از والیبال بازی کردن دیگو مارادونا، ستاره فوتبال آرژانتین که چندی پیش از دنیا رفت، به نمایش گذاشته شده است.