برخورد قدرتمند رعد و برق با درختان یک باغ، موجب سوختن آنها شد.

در فیلم زیر، لحظه برخورد رعد و برق را مشاهده می‌کنید.