ظاهر برخی قایق ها شبیه به خودرو های داخل خیابان هستند و فضایی جالب را برای سرنشینان به وجود می آورند.