حمله شجاعانه اما اشتباه یک گربه به سگ برای دفاع از کودک را در این ویدیو ببینید.

این گربه با تصور اشتباه حمله سگ به کودک، در مقام دفاع برآمد، بی‌خبر از اینکه این سگ صاحبش رو گم کرده و بی‌آزار است.