برای نخستین بار مریخ نورد استقامت توانست با گذر از جو سیاره مریخ بر سطح این سیاره سرد فرود بیاید و اولین تصاویرش را مخابره کند.

شاهد این موفقیت بزرگ در تاریخ فضایی جهان باشید.