نمایی نزدیک از یک جوجه تیغی در جنگل‌های استرالیا را می‌بینید.

جوجه تیغی