به گزارش پارس نیوز، 
1397100412444643516219583
 
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
 
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
 
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
 
 
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
 
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
 
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم
دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی - قم