به گزارش پارس نیوز، 

1397081817234494015864674

 

بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران
 
بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران
 
 
بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران
بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران
بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران
 
بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران
 
بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران
 
بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران
 
 
بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران
بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران
 
بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران
 
بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران
 
بازدید شیخ سلمان از آکادمی فوتبال ایران