به گزارش پارس نیوز، 
جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت -2
 
جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت -2
1397080517024616415755674
 
 
جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت -2
جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت -2