قرار‌موقوفی‌تعقیب یکی از قرارهایی است که در قانون به آن اشاره شده است. 

این قرار، یک قرار شکلی است یعنی از نظر مرجع تحقیق، به دلایل شکلی غیر مرتبط با عمل شخص غیر قابل تعقیب کیفری است. 

البته در این قرار باید توجه داشت بیشتر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده  و علاوه برآن، مواردی که متهم به دلایلی مانند مصونیت سیاسی درحالی که عمل جرم است  اما قابل تعقیب کیفری نیست و از همین رو این موضوع را هم باید به عنوان یکی از موارد صدور قرار موقوفی بدانیم.

مواردصدورقرارموقوفی‌تعقیب

اما شاید سوال باشد که مواردصدورقرارموقوفی ‌تعقیب چگونه صادر می‌شود و باید گفت فوت متهم یا محکوم علیه، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، مشمولان عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه، مرور زمان، توبه مرتکب و قاعده درأ از جمله این موارد هستند.