بیماری کووید 19 باعث شده که بسیاری از ما در لاک دفاعی فرو برویم. برخی این حالت را قرنطینه و برخی انزوا می نامند، اما به راستی تفاوت میان این دو در چیست؟به گزارش سرویس ترجمه بهداشت نیوز هر دو وضعیت ایزوله شدن و قرنطینه در حالت کلی به معنای جدا کردن خودمان از دیگران است. اما میزان این جدا سازی به بیمار بودن یا نبودنتان بستگی دارد.