محققان با انتشار به روزترین تصویری که تا کنون از ویروس کرونا ساخته شده است، ظاهر خارجی و ساختار داخلی این ویروس را نشان دادند.