به گزارش پارس نیوز، 

 الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت:

تو دقیقا به همون اندازه شاد خواهى بود که خودت تصمیم میگیرى باشى.