به گزارش پارس نیوز، 

مامان بزرگ؟

یادته بهم گفتی ببرمت سر خاک بابایی؟

از امشب بابایی و خدا مراقبتن و دیگه محتاج

هیچ بنده ای نیستی !

مامانی راحت بخواب

خوش بحالت که اینقدر قلبت پاک و روحت بزرگ بود

بهشت و اغوش خدا مبارکت باشه،،،،

تا آخر عمرم عزادار هردوتونم

تا اخر عمر ،،،،،،

اول برای ارامش روح مادربزرگم دعا کنین

دوم برای من که صبر پیدا کنم