عکسی از محمدرضا مالکی در سینمایی خالی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.محمدرضا مالکی بازیگر معروف است.محمدرضا مالکی تنهاست.محمدرضا مالکی بازیگر قدیمی است.