عکسی از محمدرضا مالکی در جوانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس محمدرضا مالکی در جوانی سیاه سفید است.محمدرضا مالکی در جوانی با سری تراشیده است.محمدرضا مالکی در جوانی زیبا بوده.