عکسی از مهتاب ثروتی با ظاهری روستایی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهتاب ثروتی بازیگر جوان است.مهتاب ثروتی بازیگر مشهور است.مهتاب ثروتی بازیگر خاتون است.