در فصل زراعی جاری تاکنون ۱۵ درصد مزارع شالی گلستان متحمل خسارت صد درصدی و حدود ۲۰ درصد دیگر دچار کاهش شدید عملکرد شدند.

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان

 • خشکی شالیزارهای گلستان