عکسی از خشایار راد و پسرانش در خانه شان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خشایار راد و پسرانش صمیمی هستند.خشایار راد و پسرانش شبیه هستند.خشایار راد و پسرانش در کنارهم هستند.