عکسی از شال گل گلی شبنم مقدمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شال گل گلی شبنم مقدمی زیباست.شال گل گلی شبنم مقدمی خاص است.شال گل گلی شبنم مقدمی شیک است.