عکسی از خشایار راد و پسرانش در قدیم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. خشایار راد و پسرانش در خانه هستند. خشایار راد و پسرانش در کنار هم هستند.عکس خشایار راد و پسرانش قدیمی است.