عکسی از دوستی مختار سائقی با جعفر دهقان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مختار سائقی با جعفر دهقان در فین کاشان است.مختار سائقی با جعفر دهقان در پشت صحنه کار جدید است.مختار سائقی با جعفر دهقان دوست است.