عکسی از مختار سائقی و پسرانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مختار سائقی و پسرانش در کنار هم.مختار سائقی و پسرانش روابط صمیمانه ای دارند.مختار سائقی و پسرانش که 4 تا هستند.