عکسی از فریبا کوثری در آرامستان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فریبا کوثری بازیگر مشهور است.فریبا کوثری در یک قبرستان است.فریبا کوثری بر سر مزار بستگانش است.