عکسی از فریبا کوثری در خانه دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فریبا کوثری در خانه دوستش است.فریبا کوثری در خانه دوستش با عینک است.فریبا کوثری در خانه دوستش در بالکن است.