عکسی از خواهر و همسر شاهرخ استخری در کنارهم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خواهر و همسر شاهرخ استخری دوست هستند.خواهر و همسر شاهرخ استخری صمیمی هستند.خواهر و همسر شاهرخ استخری در خانه هستند.