عکسی از تیپ متفاوت میثم زخم کاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نام میثم زخم کاری مرتضی امینی تبار است.میثم زخم کاری بازیگر جوان است.میثم زخم کاری اصالتا افغانی است.