عکسی از محمد سلوکی عزادار خاله اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.محمد سلوکی عزادار است.محمد سلوکی عزادار خاله است.محمد سلوکی عزادار شد.