عمه جانم خداحافظ. پیکر پاک و مطهرش را صبح فردا پس از تشییع در بهشت زهرا به خاک خواهیم سپرد