عکسی از مه لقا باقری در اکران زخم کاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. مه لقا باقری در اکران زخم کاری با تیپی مافاوت است. مه لقا باقری در اکران زخم کاری با تیپی خاص است. مه لقا باقری در اکران زخم کاری خندان است.