عکسی از حال خوش نفیسه در ماشینش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه در ماشینش نشسته است.نفیسه در ماشینش با تیپ صورتی است.