عکسی از نفیسه روشن و دوستش در ماشین که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن و دوستش صمیمی هستند.نفیسه روشن و دوستش شاد هستند.نفیسه روشن و دوستش در کنارهم هستند.