عکسی از خوشحالی پویا امینی از برد تیم ایران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پویا امینی با ماسک است.پویا امینی در حال دیدن بازی فوتبال است.پویا امینی با پیراهن سبز است.