عکسی از شقایق دهقان با لباس های قاجاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شقایق دهقان با لباس های قاجاری در کنار هادی کاظمی است.شقایق دهقان با لباس های قاجاری در سریال قبله عالم است.شقایق دهقان با لباس های قاجاری در سریال جدیدش است.