عکسی از محمدرضا غفاری در ماشینش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.محمدرضا غفاری در ماشینش بدون ماسک است.محمدرضا غفاری در ماشینش با پیراهن سفید است.محمدرضا غفاری در ماشینش نشسته است.