عکسی از چهره خندان عباس جمشیدی فر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس عباس جمشیدی فر سیاه سفید است.عباس جمشیدی فر با ریش و سبیل است.عباس جمشیدی فر بازیگر زخم کاری است.