عکسی از تیپ اسپرت حامد بهداد که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ اسپرت حامد بهداد زیباست.تیپ اسپرت حامد بهداد خاص است.تیپ اسپرت حامد بهداد ساده است.