عکسی از شاهرخ استخری و کارمندانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شاهرخ استخری و کارمندانش با ماسک هستند.شاهرخ استخری و کارمندانش در محل کارشان هستند.شاهرخ استخری و کارمندانش با فاصله هستند.