عکسی از تولد کیهان ملکی در محل کارش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کیک تولد کیهان ملکی ساده است.تولد کیهان ملکی با همکارانش است.