عکسی جدید از رضا بهرام در َآسانسور که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا بهرام با تیپ مشکی است.رضا بهرام خواننده مشهور است.رضا بهرام با عینک است.