عکسی از رضا بهرام در ماشین لاکچریش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. رضا بهرام در ماشین لاکچریش نشسته است. رضا بهرام در ماشین لاکچریش با عسنک است. رضا بهرام در ماشین لاکچریش با لباس سفید است.