عکسی از پرتره ساده از الهه حصاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.الهه حصاری بازیگر مشهور است.الهه حصاری بازیگر زخم کاری است.الهه حصاری بازیگر جوان است.