عکسی از علیرضا خمسه و دوستان بازیگرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. علیرضا خمسه و دوستان مشهورش. علیرضا خمسه و دوستان در پارک. علیرضا خمسه و دوستان در کنار هم.